logo

Duyurular

Duyurular

KAYSERİ TİCARET SİCİLİ MÜDÜRLÜĞÜ

Ticaret Sicil No: 44415

NRW4A İNŞAAT REKLAM İÇ VE DIŞ TİCARET A.Ş.

Ticari Adresi: Mimarsinan Mah. Bağışlı Sok. No: 5/Z26 Kocasinan/KAYSERİ

Genel Kurul Toplantısına Davet;

Yukarıda bilgileri yazılı şirketimizin Yönetim Kurulunun 27.12.2023 tarihli almış olduğu karara istinaden; 17.01.2024 tarihinde, saat 13:00’da, Şirket merkezi olan Mimarsinan Mah. Bağışlı Sok. No: 5/Z26 Kocasinan/KAYSERİ adresinde, aşağıdaki gündem maddeleri ile 17.01.2024 tarihli Olağanüstü Genel Kurul toplantısı gerçekleştirilecektir. Toplantıda Kanuni çoğunluğun sağlanamaması halinde ikinci toplantı için yeniden karar alınarak toplantı günü ve saati belirlenecektir.

Genel kurul toplantımıza, ortaklarımızın asaleten veya aşağıya çıkarılan vekâletname ile temsilcilerinin katılımının sağlanması hususu ilan olunur.

 

Yönetim Kurulu Başkanı                                          Yönetim Kurulu Başkan Vekili

MEHMET İLGÜ                                          HAKKI İLGÜ

 

1-        Açılış, Toplantı Başkanlığının oluşturulması ve Toplantı Başkanlığına Genel Kurul Tutanaklarını İmzalama Yetkisinin Verilmesi,

2-        Yönetim kurulu Üyelerinin Seçimi ve Görev Sürelerinin Görüşülmesi

3-        Dilek ve Temenniler.

4-        Kapanış.

 

Vekaletname

Sahibi olduğum ………….. TL toplam itibari değerde ……… adet paya ilişkin olarak NRW4A İNŞAAT REKLAM İÇ VE DIŞ TİCARET A.Ş. ünvanlı şirketin 17.01.2024 tarihinde Mimarsinan Mah. Bağışlı Sok. No: 5/Z26 Kocasinan/KAYSERİ adresinde saat 13:00’da yapılacak 17.01.2024 tarihli Olağanüstü Genel Kurul toplantısında beni temsil etmeye ve gündemdeki maddelerin karara bağlanması için oy kullanmaya ………….’yi vekil tayin ettim.

Vekaleti Verenin

Adı Soyadı/Ünvanı:

Sermaye Miktarı:

Pay adedi:

Adresi:

Tarih ve İmza

Not: Vekâletnamenin noterden tasdik edilmesi gerekmektedir.


(Baştarafı 1750.Sayfada)

 

kamuya terk, ifraz, tevhit yapabilir, kat irtifakı ve kat mülkiyeti tesis edebilir. Tapu dairelerinde gayrimenkullerle ilgili her türlü cins tashihi, ifraz, tevhid, taksim, parselasyon ile ilgili her nevi muamele ve tasarrufları gerçekleştirebilir.

2.   Lüzumlu görülecek menkul ve gayrimenkul malları satın alabilir, satabilir, kiralayabilir, fınansal kiralama yapabilir, yahut kiraya verebilir, yurt içinde ve yurt dışmdan, teminatlı yahut teminatsız, her türlü borç alabilir. Şirketin sahip olduğu her türlü menkul ve gayri menkulleri ile her türlü sabit tesis ve demirbaşları üzerinde gerek namına gerekse üçüncü şahıs ve tüzel kişiler namına teminat, kefalet, işletme rehni ve ipotek tesis edebilir, fek edebilir. Alacaklarına karşılık, ipotek veya rehin alabilir, borçlarınm teminatı olarak veya üçüncü şahıslar lehine, ipotek yahut rehin verebilir, bu ipoteklerin terkinini talep edebilir, her türlü kefalet ve teminat verebilir.

3.   Şirket konusu işlerin oluşabilmesi için kanuni mevzuatın gerekli kıldığı tüm teşebbüs ve merasimi ifade ederek gerekli izin, imtiyaz, ruhsatname, patent, ihtira beratları, lisans, know-how marka, fesihname, belge, alameti farika gibi smai, mülkiyet haklarını ve emsali hakları iktisap etmek veya tamamen üçüncü şahıslara devredebilir, her türlü hukuki tasarruf işlemlerde bulunmak. Ayrıca, yukarıdaki hakları kiraya verebilir veya kiralayabilir.

4.   Şirket gaye ve konusunun gerçekleştirilmesi için arsa, arazi, bina ve gayrimenkul hakları satın alabilir, inşa edebilir, iktisap edebilir, satabilir. İktisap edilen gayri menkulleri devir ve ferağ, bunları kısmen veya tamamen üçüncü şahıslara kullandırabilir veya kiralayabilir.

5.    Şirket gayelerinin oluşmasını teminen kısa, orta ve uzun vadeli istikrazlar akdedebilir, aval ve kefalet kredileri temin edebilir. Şirketin kuracağı tesisleri için gerekli iç ve dış kredileri dahili ve harici fınansman kurumlarıyla yerli ve yabancı kuruluş ve işletmelerden temin edebilir.

6.     Şirket konusuyla ilgili mamullerin depolanması, nakli, satışı için gerekli her türlü makine, tesisat, nakil vasıtaları, cihaz alet ve edevat ve sair menkul malları ve hakları satın alabilir veya satabilir, ithal ve ihraç edebilir, kullanabilir, kiralayabilir ve kiraya verebilir.

7.    Şirket gayelerini gerçekleştirmek için tüm smai mali ve hukuk işlem ve tasarruflarda bulunabilir, resmi ve özel bilumum ihalelere iştirak edebilir, acentelik, mümessillik, komisyonculuk, bayilik, distribütörlük alabilir ve verebilir.

8.     Şirket konusuyla ilgili olan şirket kurabilir, ortaklık yapabilir, mevcut ve ileride kurulacak işletme ve şirketlere iştirak edebilir. Şirket konularıyla iştigal eden firmaları ve ticari işletmeleri devren iktisap edebilir, aracılık yapmamak kaydıyla kurulmuş ve kurulacak şirketlerin, hisse senetlerini ve paylarını satm alabilir veya satabilir, devredebilir ve bunlar üzerinde her türlü tasarrufta bulunabilir.

9.   Şirket gayesine faydalı olmak şartıyla ve aracılık yapmamak kaydıyla şirket konusuna bağlı olmaksızın özel hukuk, kamu hukuku tüzel kişiler tarafından ihraç olunan ve olunacak hisse senetleri, tahviller, intifa senetleri ve kuponları gibi kıymetleri satın alabilir, devralabilir, teminat gösterebilir, kabul edebilir.

10.    Konusu ile ilgili hammadde, yan madde, yan mamul ve mamul maddeleri satın alabilir, ithal, ihraç ve sair suretle tedarik edebilir, bunları kısmen veya tamamen işletebilir.

11.    Yukarıda sözü edilen konularla ilgili yerli ve yabancı şirket işletme ve müesseseler ile işbirliği yapabilir veya bunlarla ortaklık yapabilir.

12.      Yukarıda sözü edilen konularla ilgili olarak yerli ve yabancı şirket işletme ve müesseselerden distribütörlük, bayilik veya mümessillik alabilir, verebilir.

13.     Şirket yukarıdaki tüm konularıyla ilgili yurt içinde ve yurt dışmda resmi ve özel kurumların açtığı ihalelere katılabilir.

14.     Şirket yukarıdaki tüm konularıyla ilgili olarak kanuni mevzuatlar yerine getirilerek ihracat ve ithalat işlemleri yapabilir.

15.   Konusu ile ilgili fason işçilik yapabilir, yaptırabilir.

16.    Konusu ile ilgili olmak üzere soğuk hava depoları kurabilir, işletebilir, kiralayabilir, kiraya verebilir.

17.     Şirket maksat ve mevzuu ile ilgili olarak her türlü fuar, sergi ve panayırlara iştirak edebilir.

Yukarıda gösterilen konulardan başka ilerde şirket için faydalı ve lüzumlu görülecek başka işlere girişilmek istendiği takdirde ortaklar kurulu karar aldıktan sonra bu işleri de yapabilecektir.

 

4.  ŞİRKETİN MERKEZİ

Şirketin merkezi İSTANBULili PENDİKilçesi’dir. Adresi ÇINARDERE MAH MEHTAP SK NO: 10B PENDİK / İSTANBUL'dir Adres değişikliğinde yeni adres, ticaret siciline tescil ve Türkiye Ticaret Sicili Gazetesi'nde ilan ettirilir. Tescil ve ilan edilmiş adrese yapılan tebligat şirkete yapılmış sayılır. Tescil ve ilan edilmiş adresinden ayrılmış olmasma rağmen, yeni adresini süresi içinde tescil ettirmemiş şirket için bu durum fesih sebebi sayılır.

 

5.  SÜRE

Şirketin süresi, kuruluşundan itibaren sınırsız'dır. Bu süre şirket sözleşmesini değiştirmek suretiyle uzatılıp kısaltılabilir.

 

6.  SERMAYE VE PAY SENETLERİNİN NEV’İ

Şirketin sermayesi, beheri 1000,00 Türk Lirası değerinde 800 paya ayrılmış toplam 800000,00 Türk Lirası değerindedir.

-Beheri 1000,00 Türk Lirası değerinde 200 adet paya karşılık gelen 200000,00 Türk Lirası RIFAT AKSOY tarafindan nakdi,

-Beheri 1000,00 Türk Lirası değerinde 200 adet paya karşılık gelen 200000,00 Türk Lirası UMUT SALİH AKYÜZ tarafından nakdi,

-Beheri 1000,00 Türk Lirası değerinde 200 adet paya karşılık gelen 200000,00 Türk Lirası EMRAH YILDIRIM tarafından nakdi,

-Beheri 1000,00 Türk Lirası değerinde 200 adet paya karşılık gelen 200000,00 Türk Lirası SONER SOLAKCI tarafindan nakdi, olarak taahhüt edilmiştir. Nakden taahhüt edilen payların itibari değerleri, şirketin tescilini izleyen 24 ay içinde ödenecektir.

7.  ŞİRKETİN İDARESİ

Şirketin işleri ve işlemleri genel kurul tarafindan seçilecek bir veya birkaç müdür tarafından yürütülür.

Aksi Karar Alınıncaya Kadar Türkiye Cumhuriyeti Uyruklu 270******92 Kimlik No'lu, İSTANBUL / PENDİK adresinde ikamet eden, RIFAT AKSOY Müdür olarak seçi1miştir.Yetki Şekli: Münferiden Temsile Yetkilidir.

Aksi Karar Alınıncaya Kadar Türkiye Cumhuriyeti Uyruklu 335******52 Kimlik No'lu, İSTANBUL / PENDİK adresinde ikamet eden, UMUT SALİH AKYÜZ Müdür olarak seçi1miştir.Yetki Şekli: Münferiden Temsile Yetkilidir.

8.  TEMSİL

Şirketi müdürler temsil ederler. Şirketi temsil edecek imzalar genel kurul tarafindan tespit, tescil ve ilan olunur. Müdürler, şirkete hizmet akdi ile bağlı olanları sınırlı yetkiye sahip ticari vekil veya diğer tacir yardımcıları olarak atayabilir. Bu şekilde atanacak olanları görev ve yetkileri, hazırlanacak iç yönergede açıkça belirlenir. Bu durumda iç yönergenin tescil ve ilanı zorunludur. İç yönerge ile ticari vekil ve diğer tacir yardımcıları atanamaz. Yetkilendirilen ticari vekil veya diğer tacir yardımcıları da ticaret siciline tescil ve ilan edilir. Bu kişilerin, şirkete ve üçüncü kişilere verecekleri her tür zarardan dolayı müdürler müteselsilen sorumludur.

 

9.  GENEL KURUL

Genel Kurullar, olağan ve olağanüstü toplanırlar. Olağan genel kurul, her yıl hesap döneminin sona ermesinden itibaren 3 ay içinde; olağanüstü genel kurullar ise, Şirket işlerinin gerektirdiği hallerde ve zamanlarda toplanır. Genel kurul toplantılarında, her ortağın oy hakkı, esas sermaye paylarının itibari değerine göre hesaplanır. Genel kurul toplantıları ve bu toplantılardaki karar nisabı, Türk Ticaret Kanunu hükümlerine tabidir.

Genel kurul, şirketin merkez adresinde veya yönetim merkezinin bulunduğu şehrin elverişli bir yerinde toplanır.

 

10.  İLAN

Genel kurulun toplantıya çağrılmasına ilişkin ilanlar da dahil olmak üzere Şirkete ait ilanlar Türkiye Ticaret Sicili Gazetesinde yapılır. Genel kurul toplantılarına ilişkin ilanlarm toplantı gününden en az on gün önce yapılması zorunludur.

 

11.  HESAP DÖNEMİ

Şirketin hesap yılı, Ocak ayının 1. gününden başlar ve Aralık ayının 31. günü sona erer. Fakat birinci hesap yılı, Şirketin kesin olarak kurulduğu tarihten itibaren başlar ve o senenin aralık ayının otuz birinci günü sona erer.

 

12.  KARIN TESPİTİ VE DAĞITIMI

Şirketin net dönem karı yapılmış her çeşit masrafların çıkarılmasmdan sonra kalan miktardır. Net dönem karından her yıl %5 genel kanuni yedek akçe ayrılır; kalan miktar, genel kurul kararı ile pay sahiplerine kar payı olarak dağıtılır. Kar payı, esas sermaye payının itibari değerine, yerine getirilen ek ödeme yükümlülüğünün tutarı eklenmek suretiyle oluşacak toplam miktara oranla hesaplanır.

 

13.  YEDEK AKÇE

Yedek akçelerin ayrılması hususunda Türk Ticaret Kanununun 519 ila 523. maddeleri hükümleri uygulama.

 

14.  KANUNİ HÜKÜMLER

Bu şirket sözleşmesinde bulunmayan hususlar hakkında Türk Ticaret Kanunu hükümleri uygulanır.

 

 

İmza

1                     RIFAT AKSOY                                        TÜRKIYE CUMHURIYETİ

2                     UMUT SALİH AKYÜZ                          TÜRKIYE CUMHURIYETİ

3                     EM RAH Y ILDIRIM                                           TÜRKIYE CUMHURIYETİ

4                     SONER SOLAKCI                                   TURKJ\ E CU MHUR1\ ETI

 

(18886238)

 

T.C.                   .                  .    .      ..   ..       ..   ..

KAYSERI TICARET SICILI MUDURLUGU

Ilan Sıra No:

Ticaret Sicü No: 44415

 

Ticaret Unvanı

NRW4A İNŞAAT REKLAM İÇ VE DIŞ TİCARET ANONİM ŞİRKETİ

 

Ticari Adresi: Mimarsinan Mah. Bağışlı Sok. No: 5/Z26 Kocasinan/Kayseri

Genel Kurul Toplantısına Davet;

Yukarıda bilgileri yazılı şirketimizin Yönetim Kurulunun 27.12.2023 tariNi almış olduğu karara istinaden; 17.01.2024 tarihinde, saat 13:00'da. Şirket merkezi olan Mimarsinan Mah. Bağışla Sok. No: 5/Z26 Kocasinan/Kayseri adresinde, aşağıdaki gündem maddeleri ile 17.01.2024 tarihli Olağanüstü Genel Kurul toplantısı gerçekleştirilecektir. Toplantıda Kanuni çoğunluğun sağlanamaması halinde ikinci toplantı için yeniden karar alınarak toplantı günü ve saati belirlenecektir.

Genel kurul toplantımıza, ortaklarımızm asaleten veya aşağıya çıkarman vekaletname ile temsilcilerinin katılımının sağlanması hususu ilan olunur.

Yönetim Kurulu Başkanı MEHMET İLGÜ imza Yönetim Kurulu Başkan Vekili HAKKI İLGÜ imza

1-    Açılış, Toplantı Başkanlığının oluşturulması ve Toplantı Başkanlığına Genel Kurul Tutanaklarını İmzalama Yetkisinin Verilmesi,

2-   Yönetim kurulu Üyelerinin Seçimi ve Görev Sürelerinin Görüşülmesi 3- Dilek ve Temenniler.

4- Kapanış.

 

Vekaletname

Sahibi olduğum .............. TL toplam itibari değerde............................ adet paya ilişkin olarak NRW4A

INŞAAT REKLAM İÇ VE DIŞ TİCARET A.Ş. unvanlı şirketin 17.01.2024 tarihinde Mimarsinan Mah. Bağışla Sok. No: 5/Z26 Kocasinan/Kayseri adresinde saat 13:00'da yapılacak 17.01.2024 tariNi Olağanüstü Genel Kurul toplantısmda beni temsil etmeye ve gündemdeki maddelerin karara bağlanması için oy kullanmaya.................................................................................................................. 'yi vekil tayin ettim.

Vekaleti Verenin Adı Soyadı/Unvanı:

Sermaye Miktarı:

Pay adedi:

Adresi:

Tarih ve İmza

Not: Vekaletnamenin noterden tasdik edilmesi gerekmektedir.

(18885806)